slike/faq_red.jpg

Korisne informacije

CMR

Konvencija (‘Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road’ – franc. ‘Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route) je zaključena 19. maja 1956. godine u Ženevi i definiše prava i obaveze ugovornih strana u prevozu drumom. CMR ili međunarodni tovarni list predstavlja ugovor o prevozu. Njegovo odsustvo, međutim, ne znači da ugovor ne postoji i ne poništava propise CMR konvencije. U okviru CMR konvencije se pojavljuju tri subjekta: pošiljalac robe, prevoznik i primalac robe. Više informacija na:

AWB

Tovarni list u međunarodnom vazdušnom avio transportu (eng. Air Waybill) izdaje avioprevoznik, a izdaje se za svaku pošiljku posebno i ne može se izdati za cjelokupno vozilo. Obavezan sadržaj AWB-a regulisan je protokolom, a IATA (Udruženje međunarodnih avioprevozilaca) je utvrdila njegovu uniformnost.

B/L

Teretnica, konosman (Bill of Lading) je potvrda da je vozar primio naznačenu robu na prevoz pomorski putem. Specifičnost teretnice je što je teretnica hartija od vrijednosti, odnosno imalac teretnice je istovremeno i vlasnik robe. Postoji više podela teretnica, a posebnu grupu čine grupne teretnice.

CIM

Međunarodni železnički tovarni list (eng. International Rail Consigment Note) predstavlja potvrdu vozara da je u njemu označenu robu primio na prevoz. Original tovarnog lista prati robu na njenom putu, a špediter dobija ovjerenu kopiju. Može se izdati tovarni list za ceo voz, ukoliko je maršutni, a u svakom vagonu nalazi se poseban tovarni list za taj vagon. Više informacija na: http://www.cit-rail.org/en/rail-transport-law/cotif/

Incoterms 2010

Uključuju 11 pariteta odnosno pravno regulisanih i jasno definisanih pravila o ključnim tačkama logističkih procesa. Pariteti definišu obaveze prodavca i kupca u pogledu troškova, rizika i osiguranja robe, a četri pariteta se posebno odnose na vodni transport. Pariteti su obavezujući ukoliko su ugovoreni, ali transportni proces se može realizovati internim ugovorom bez definisanja nekog od pariteta. U praksi se, međutim, najčešće koriste pariteti jer jasno i precizno definišu obaveze u okviru: isporuke i predaje robe, organizacije i realizijacije logističkih procesa, obezbjeđivanja potrebne dokumentacije, izvoznog i uvoznog carinjenja, osiguranja robe i podele troškova i rizika. Više informacija na: http://www.undp.org/content/dam/undp/documents/procurement/documents/UNDP-Shipping-Guide.pdf

TIR

Konvencija (franc. Transport International par la Rout) reguliše tranzitne tokove zemalja potpisnica konvencije, a odnosi se na drumski transport. TIR konvencija omogućava pojednostavljene carinske procedure u tranzitnim zemljama, a zasniva se na 5 stubova. TIR konvencija omogućava da se procedure izvoznog i uvoznog carinjenja realizuju samo u matičnim zemljama izvoza/uvoza, dok se u tranzitnim zemljama ove procedure ne izvršavaju, već se overavaju definisani talon i kuponi. Na ovaj način se pojednostavljuju i ubrzavaju tranzitni tokovi. Prevoznici koji zadovoljavaju uslove definisane od strane IRU udruženja (International Road Union) mogu podneti zahtjev za TIR karnete u Privrednoj Komori Srbije, a posle realizovanog prevoza TIR karnet obavezno razdužiti. Više informacija na: https://www.iru.org/en_iru_tirconvention

TIR-EPD

(Electronic Pre-Declaration) – aplikacija namjenjena za unos i slanje podataka o karnetima TIR u Novi kompjuterizovani sistem (NCTS).

ATA

Karnet je carinski document definisan ATA i Istanbulskom konvencijom. ATA karnet omogućuje o privremeni uvoz i, nakon određenog vremena ponovni izvoz bez plaćanja uvoznih dažbina. http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/conventions/pf_ata_system_conven.aspx
CEMT

(franc. Conférence Européenne des Ministres des Transports, , engl. the European Conference of Ministers of Transport, Evropska konferencija ministara transporta), međuvladina organizacija je osnovana 17. oktobra 1953. Kretanje drumskih transportnih vozila preko granice između država je regulisano, odnosno za svaki granični prelazak i kretanje u stranoj državi potrebna je dozvola, licenca zajednice, CEMT multilateralna dozvola ili dozvola na osnovu bilateralnih sporazuma. CEMT multilateralne dozvole državama Evropske unije, državama CIS-a i državama kanditadima za članstvo u Evropsku uniju pružaju mogućnost pristupa otvorenom tržištu . Sistem multilateralne kvote se zasniva na principima ustanovljenim na Savetu Ministara, a raspodela CEMT multilateralnih dozvola se vrši svake godine. Od 2006. godine ITF svake godine određuje bazne kvote za svaku od članica CEMT-a. Potom svaka država članica, na osnovu broja vozila, pretvara baznu kvotu u CEMT dozvole i raspoređuje ih prevoznicima. CEMT je propisao uslove korišćenja kojih se moraju pridržavati sve članice CEMT-a, kako ne bi došlo do zloupotreba i nepoštovanja principa na kojima se sistem multilateralne kvote zasniva.

ADR

Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnih roba (European Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by Road) predstavlja sporazum u kome je definisana tehnologija transporta opasnih roba, kao i pakovanje, ambalaža, obeležavanje i označavanje pakovanja i vozila. Opasne robe su, u okviru sporazuma, podijeljene na 9 grupa opasnih roba, a svaka od ovih grupa ima svoje specifičnosti i potrebne zahteve za realizaciju transporta. Za rečni transport opasnih roba definisan je ADN – Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnih roba rečnim putem (eng. The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways). Za više informacija: http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2013/13contentse.html

ATP

Sporazum o međunarodnom prevozu lakokvarljivih prehrambenih proizvoda i opremi na specijalnim vozilima za njihov prevoz (eng. Agreement on the International Carriage of Perishable Foodstuffs and on the Special Equipment to be Used for such Carriage) definiše robu pripada grupi lako kvarljivih roba, uslove transporta, kao i vozila i opremu potrebnu da bi se ova roba mogla transportovati. Da bi vozilo moglo da transportuje robu, definisanu kao lakokvarljivu, mora posedovati ATP sertifikat koji garantuje da je termoizolovana komora sa rashladnom jedinicom trostruko testirana i da se rezultati bar dva testa poklapaju. Tehnologija transporta lakokvarljive robe je komplikovana, na prvom mjestu zbog kompatibilnih grupa namirnica koje se pojavljuju. Za više informacija: http://www.unece.org/trans/main/wp11/atp.html

AETR

Evropski sporazum o radu posade na vozilima koja obavljaju međunarodne drumske prevoze (eng. European Agreement concerning the Work of Crews of Vehicles Engaged in International Road Transport) definiše dozvoljena vremena vožnje i obavezna vremena odmora posade. Više informacija na: http://www.unece.org/trans/main/sc1/sc1aetr.html

Uvjerenje o porijeklu robe

Dokument o velikog značaja za uvoznike jer može umanjiti troškove carinjenja. EUR 1 je uverenje o poreklu robe koje se izdaje na zahtev kupca i omogućava da se na robu na koju se odnosi EUR 1 ne plaćaju uvozne dažbine. CT2 je dokument kojim se stiče pravo bescarinskog uvoza robe iz Rusije. Forma A je uverenje o domaćem poreklu robe.

T1 i T2

U okviru transportnih procedura Unije osnovni tranzitni dokumenti su T1 i T2. T1 dokument se odnosi na robu čije poreklo nije iz Evropske Unije, dok se T2 koristi za interni transport EU – za robu koja jeste poreklom iz Evropske Unije. Više informacija na: http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/what-is-customs-transit/common-union-transit_en

EX –A papir

Je dokument koji predstavlja carinsku deklaraciju Evropske Unije. Više informacija na: http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/procedural_aspects/export/procedure/index_en.html